İLAN
MİDYAT KAYMAKAMLIĞI
Milli Emlak Şefliğinden
                               
SIRA NO DOSYANO ILCE MAHALLE ADA PARSEL  YUZOLCUMU   AĞAÇLANDIRILACAK YÜZÖLÇÜM  VASFI IMAR DURUMU BAŞVURU SÜRESİ BAŞVURU BEDELİ  (1. GRUP) BAŞVURU BEDELİ (2. GRUP) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 47060101268 Midyat Söğütlü 101 93      129.405,93                       118.280,86    Haliarazi İmarsız. 16.05.2019-14.06.2019 504.00 5.033.00 20.06.2019 10:00  
2 47060104747 Midyat Söğütlü 134 26         77.212,97                         27.723,64    Hamtoprak İmarsız. 16.05.2019-14.06.2019 504.00 5.033.00 20.06.2019 10:30  
3 47060108902 Midyat Söğütlü 103 247 1.253.553,42                    300.000,00    Hamtoprak İmarsız. 16.05.2019-14.06.2019 504.00 5.033.00 20.06.2019 11:00  
4 47060108902 Midyat Söğütlü 103 247 1.253.553,42 700.000,00 Hamtoprak İmarsız. 16.05.2019-14.06.2019 504.00 5.033.00 20.06.2019 11:30
                               
                               
1)  358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ve 23/08/2014 tarihli ve 28390 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ağaçlandırma Yönetmeliği çerçevesinde; 
Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen, Mardin İli Midyat İlçesinde bulunan mülkiyeti  Hazineye ait taşınmazlar ile ilgili olarak; hazırlanacak uygulama projesinde belirtilen idare süresi boyunca odun ve odun dışı orman ürünü veren türler yetiştirilmek amacıyla ağaçlandırma yapılmak üzere 10 (on) yılı (on yıl dahil) geçmemek üzere gerçek veya tüzel kişilerden ön izin ve kiralama işlemleri için başvurular alınacaktır.
 
2) Başvuru süresi 14/06/2019  Cuma günü saat 17:00'a  kadardır.               
3) Söz konusu taşınmazları kiralamak isteyenlerin yukarıda belirtilen başvuru süresi içerisinde Midyat Kaymakamlığına (Milli Emlak Şefliği) müracaatları gerekmekte olup,            
Başvuruda bulunacak, Birinci Gruptan sayılanlar tarafından 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin ekinde yer alan (EK-2/A) dilekçe ile, İkinci Grupta sayılanlar tarafından yine aynı Genel Tebliğin ekinde yer alan (EK-2/B) dilekçe ve başvuru bedelini yatırdığına dair makbuz ile birlikte,
     a) Gerçek kişilerin; yerleşim yeri belgesi veya ikametgah belgesini, aslını ibraz etmek suretiyle nüfus cüzdanı  fotokopisini veya nüfus kayıt örneğini,            
     b) Tüzel kişilerin ise; başvurunun yapıldığı yıl içinde alınmış,kayıtlı olduğu oda sicil kaydı ile tüzel kişilik adına başvuruda bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini, ibraz etmeleri gerekmektedir. 
358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğine göre hak sahipliği grupları;              
a) Birinci grup: Taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olan ve o köyde oturan, köyün nüfusuna kayıtlı olan ancak o köyde  oturmayan ve/veya köyün nüfusuna kayıtlı olmamakla birlikte o köyde oturan gerçek kişiler 100.000 m²’ye kadar (100.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.                                                                                                                                                                        
b) İkinci grup: Tüzel kişiler ile taşınmazın bulunduğu köyün nüfusuna kayıtlı olmayan ve o köyde oturmayan gerçek kişiler 3.000.000 m²’ye kadar (3.000.000 m² dahil) taşınmaz için hak sahibi olarak belirlenebilir.

Birinci Grup Başvuru Bedeli : 504.00.- TL (Beşyüzdört Türk Lirası)                                                                                                                                                                                                                                               
İkinci Grup Başvuru Bedeli : 5.033,00.- TL (Beşbinotuzüç Türk Lirası)
4)  358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan belediye ve mücavir alan sınırları dışında bulunan ve ilan edilen taşınmazlar için başvuran kişilerden hak sahipleri, yukarıda belirtilen öncelik sırası ve taşınmaz yüzölçümleri esas alınarak yapılan gruplandırmaya göre belirlenir.
5) Bir kişi tarafından 358 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen ve yüzölçümü hak sahibi olabileceği miktardan fazla olan bir taşınmaz için başvuruda bulunulması halinde; taşınmazın fazla olan  kısmının ağaçlandırma yapılması veya diğer şekillerde değerlendirilmesi suretiyle müstakil kullanımına uygun olup olmadığı İdarece tespit edilir ve fazla olan kısmının bu şekilde müstakil olarak kullanımının mümkün olmaması halinde bu kısım için de aynı kişi hak sahibi kabul edilerek işlem yapılabilir.
6) Birinci grupta yer alan kişi kendi grubunda hak sahipliği olduğu miktar verildikten sonra, bu miktardan fazla olan kısmı için, 358 Sayılı Milli Emlak Genel Tebliği ekinde (EK-3) yer alan tabloda ikinci grup için belirtilen başvuru bedeli yatırılmak  suretiyle bu Genel Tebliğ ekinde (EK-2/B) yer alan dilekçe ile İdareye başvuruda bulunabilir ve bu kısma ilişkin başvuru ikinci grupta değerlendirilir.
7) İlan edilen bir taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar fazla olması halinde, ikinci fıkrada belirtilen esaslara göre taşınmaz İdarece belirlenen ve krokisinde gösterilen bölümler halinde hak sahipliğine konu edilebilir.
8)  Her aileden sadece bir kişi hak sahibi olabilir.
9)  Bir taşınmaz için aynı gruptan birden fazla kişinin başvuruda bulunması ve taşınmazın tamamının başvuranların taleplerini karşılamaması halinde, gruba ilişkin başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma sonucunda en yüksek bedeli teklif eden kişi hak sahibi olur.
10) Bir taşınmazın bir kısmı veya tamamı üzerinde ikinci grupta sayılan birden fazla kişinin ağaçlandırma amaçlı ön izin ve kiralama talebi bulunması ve bu taleplerin taşınmazın farklı miktarlardaki yüzölçümleri için olması halinde; Valilik (Defterdarlık) tarafından aksi belirtilmedikçe; başvuru bedeli üzerinden pazarlık usulü ile ihale komisyonu tarafından yapılacak arttırma,taşınmazın ikinci gruptaki talepler içinden talep edilen en yüksek yüzölçümü üzerinden yapılır.
11)  Bir taşınmaz hakkında birden fazla başvuru yapılması, bu taşınmazın yüzölçümünün birden fazla kişinin hak sahipliğine konu olabilecek kadar büyük olması ve başvuru sahiplerinin hak sahibi olabilecekleri miktarlar çerçevesinde taşınmazın aynı kısmı için talepte bulunmaları halinde; bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen esaslara (öncelik sırasına ve yüzölçüme) göre taşınmazın hangi bölümü hakkında hangi başvuru sahibinin hak sahibi olacağı, bu hak sahiplerine ön izin verileceği ve kiralama yapılacağı; aynı gruptaki başvuru sahipleri arasında öncelikle anlaşma yapılmak suretiyle, anlaşma sağlanamaması halinde ise, İdarece hak sahipleri arasında kura çekilmek suretiyle belirlenir.
12)  Hak sahiplerinin taleplerinden vazgeçmesi veya hak sahipliliğinin iptali durumunda, başvuru bedeli iade edilmez.
13) Bu taşınmazlara yönelik olarak ağaçlandırma amaçlı tahsis taleplerinin bulunması halinde, ikinci fıkrada belirtilen hak sahipleri dikkate alınmaksızın ve yüzölçüm sınırlaması aranmaksızın genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerine öncelik tanınır.
14) Yukarıda tapu kaydı ve nitelikleri belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak başvuru süresi içerisinde birden fazla talep olması halinde, hizalarında belirtilen gün ve saatte başvuru bedelleri üzerinden 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 51/g maddesi uyarınca pazarlık usulü ile ağaçlandırma amaçlı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
15) Posta ile yapılacak müracaatlarda ihale saatleriden sonra gelen teklifler kabul edilmeyecektir.
16) İlanda belirtilen ihale saatinden sonra teklif alınmayacaktır.
17) İhaleler, taşınmaz bazında yukarıda belirtilen sıra numarasına göre yapılacaktır. İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
18) Bakanlık tarafından yapılan inceleme sonucunda,hak sahiplerine ağaçlandırma yapılmak üzere uygulama projesi hazırlanması amacıyla bedelsiz olarak 90 (doksan) gün süreli ön izin verilir.
Ön izin sahibi tarafından ön izin süresi içerisinde Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce belirlenen tip projeye uygun olarak ormancılık bürolarına üç nüsha olarak hazırlattırılan uygulama projesi yetkili Orman İdaresine onaylatılır. Uygulama projesinde; ağaçlandırmanın ne kadar süre içinde tamamlanacağı, yıllar itibariyle yapılması gereken faaliyetler ile yapılacak ise ara tarım ve süresi ayrı ayrı gösterilir. Onaylanan projenin iki örneği yetkili Orman İdaresince İdareye gönderilir. Uygulama projesinin haklı sebeplerle verilen ön izin süresi içinde hazırlatılarak onaylatılamaması ve bu durumun belgelendirilmesi halinde, İdarece bir kereye mahsus olmak üzere 30 (otuz) gün ek süre verilir. Ön izin süresi ve verilmiş ise ek süre içerisinde uygulama projesinin hazırlatılarak onaylatılamaması halinde ön izin İdarece iptal edilir.
19) Ağaçlandırma yapılmak amacıyla kiraya verilen taşınmazların yıllık tahmini kira bedelleri; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından fidan türleri ve arazi verim sınıfları dikkate alınarak her yıl yeniden belirlenen bedeller üzerinden tespit edilir.
20) İlk yıl kira bedeli ihale bedeline; ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci yıllar kira bedelleri ise, Orman ve Su İşleri Bakanılığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellere % 50 indirim uygulanarak tahsil edilir. Altıncı ve sonraki yıllar kira bedelleri ise Orman ve Su İşleri Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünce her yıl belirlenen bedellerin tamamı üzerinden tahsil edilir. Kira bedelleri yıllık ve peşin olarak tahsil edilir. Ayrıca varsa taşınmazın üzerindeki muhdesat için tespit ve takdir edilen bedel kiracı tarafından peşin olarak İdareye ödenir. 
         İlan olunur.
NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr veya mardin çevre ve şehircilik il Müdürlüğü. Midyat Kaymaklamlığı,  Mardin.csb.gov.tr internet adreslerinden öğrenilebilir.