MİDYAT KAYMAKAMLIĞI GEÇİCİ KÖY KORUCUSU ALIMI İLANI
 
 
Midyat Kaymakamlık Makamından duyurudur.
Midyat İlçesi mülki sınırları içinde Altıntaş, Adaklı, Doğanyazı, Yeşilöz, Acırlı, Bardakçı,Bağlarbaşı, Düzoba, Erişti, Gelinkaya, Gülgöze,Gülveren,Sarıköy,Midyat Merkez ve Estel Mahalleleri (Polis Bölgesinde Bulunan Tüm Mahalleler) Söğütlü,Yolbaşı,Şenköy,Sarıkaya,Ziyaret,  Düzgeçit, Çamyurt, Harmanlı, Başyurt, Yuvalı, Kayalıpınar,Kutlubey Sivrice, Toptepe, Tulgalı, Yayvantepe, Güngören,Ortaca,Pelitli,Yemişli, Dargeçit Ilısu Baraj Güvenliği Gelinkaya, Dargeçit Ilısu Baraj Güvenliği Narlı Mahalleri (Sokak ve Mezralarında,Köylerinde) 22 Kasım 2016 tarih ve 678 sayılı KHK gereği emekliliğe sevk edilen 235 Güvenlik Korucusunun yerine alınacak toplam (235) iki yüz otuz beş kişilik  kadroya    Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde müracaat edebileceklerdir.
İsteklilere İlanen Duyurulur.
 
 
GK TEMİNİ BAŞVURU
 
KILAVUZU
 
2017
(22 KASIM 2016 TARİHLİ 678 SAYILI KHK GEREĞİ EMEKLİ OLAN GÜVENLİK KORUCULARININ YERİNE ALINACAK 235 KİŞİLİK GÜVENLİK KORUCUSU ALIMI)
 
 
 
 
 
 
 
BAŞVURULAR 06 ŞUBAT -12 ŞUBAT 2017 TARİHLERİ ARASINDA
MİDYAT İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞINA YAPILACAKTIR.
 
 
YAZIŞMA ADRESİ
MİDYAT İLÇE JANDARMA KOMUTANLIĞI
 
 
TELEFON NUMARASI
0 482 462 41 18 -19
 
 
.        YASAL DAYANAK
 
         1.   442 sayılı Köy Kanunu,
         2.   09 Ocak 2008 tarihli ve 13105 sayılı Geçici Köy Korucuları Yönetmeliği.
         3.   JGY 202-24 Geçici Köy Korucuları Yönergesi
         4.   İçişleri Bakanlığının 26.01.2017 tarihli  “Bakan Oluru”
 
B.     GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:
 
         22 Kasım 2016 tarih ve 678 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan KHK ile emekliliğe sevk edilen 235 Güvenlik Korucularının yerine kadro açılması nedeniyle; Midyat İlçesine bağlı Altıntaş, Adaklı, Doğanyazı, Yeşilöz, Acırlı, Bardakçı,Bağlarbaşı, Düzoba, Erişti, Gelinkaya, Gülgöze,Gülveren,Sarıköy,Midyat Merkez ve Estel Mahalleleri (Polis Bölgesinde Bulunan Tüm Mahalleler) Söğütlü,Yolbaşı,Şenköy,Sarıkaya,Ziyaret,  Düzgeçit, Çamyurt, Harmanlı, Başyurt, Yuvalı, Kayalıpınar,Kutlubey Sivrice, Toptepe, Tulgalı, Yayvantepe, Güngören,Ortaca,Pelitli,Yemişli, Dargeçit Ilısu Baraj Güvenliği Gelinkaya, Dargeçit Ilısu Baraj Güvenliği Narlı Mahalleri (Sokak ve Mezralarında,Köylerinde) toplam  (235) iki yüz otuz beş GK alımı yapılacaktır. GK’lar ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemleri mülki idare amiri adına İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülecektir.
 
 
C.     MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:
 
         Müracaatlar; duyurunun yapıldığı 27 Ocak -05 Şubat 2017 tarihlerinde Muhtarlıklarda askıya alınacak askı bitiminden sonra 06 Şubat 2017 tarihinden, 12 Şubat 2017 günü mesai saati sonuna kadar dilekçe ile şahsen Midyat İlçe J.K.lığına yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Başvuru yapanlar tarafından bizzat hazırlanan dosyalar imza karşılığı teslim edilecektir. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
 
 
Ç.     SINAV TARİHLERİ:
 
         GK adayları, Midyat  İlçe Jandarma Komutanlığında oluşturulacak Heyet tarafından 11-12-13 Şubat 2017 günleri saat: 09.00’da Midyat İlçe Jandarma Komutanlığında Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (Spor Testi) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar 11-12-13 Şubat 2017 Midyat Kaymakamlığı Alım Komisyonu saat: 09.00’da Midyat İlçe J.K.lığı Yemekhanesinde mülakat sınavına alınacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (Spor Testi) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanları spor ayakkabı  ve eşofman  getireceklerdir.
 
 
 
 
 
 
D.     GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:
 
1.      T.C. vatandaşı ve erkek olmak,
2.      Askerlik hizmetini yapmış olmak,
3.      35 Yaşından büyük olmamak, (Gönüllü Güvenlik Korucuları için 37 yaşından büyük olmamak)
4.      Okuryazar olmak,
5.      Kamu haklarından mahkûm bulunmamak,
6.      5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ncı maddesinin 1’inci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak,
7.      Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
8.      3713 sayılı terörle mücadele kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
9.      Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak,
10.    Hâlihazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek,
11.    Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak,
12.    Siyasi parti üyesi olmamak,
13.    Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak,
 
 
E.     İSTENEN BELGELER:
 
1. Güvenlik Korucusu olarak görevlendirilmek isteyenler, Midyat Kaymakamlığına hitaplı  dilekçenin  Midyat İlçe Jandarma’ya havalesi ile birlikte başvururlar.
2. Başvuru dilekçesine aşağıdaki belgeler eklenir:
  1. Nüfus hüviyet cüzdanının tasdikli bir örneği
 
  1. Midyat Nüfus Müdürlüğünden Alınan Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği. (Başvuru sahibi, eşi , çocukları annesi babası ve kardeşlerini gösterir belge)
 
  1. Diploma veya okuryazar olduğuna dair İl veya İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden alınmış belge.
 
 
  1. Askerlik görevini yapmış olduğuna dair belge. (Komando olarak askerliğini yaptığına dair  varsa Belgesi, Askerlik süresi içinde aldığı Takdir, Para (Nakdi) Ödül Belgeleri , Üstün Hizmet Başarı Belgesi )
 
  1. Resmi kuruluşlardan alınmış, geçici köy koruculuğu yapmasına ve silah kullanmasına mani bir sağlık sorunu olmadığını gösterir, sağlık kurulu raporu. (Not: Tam teşekküllü hastanelerden alınacaktır)
 
  1. Beyaz Fonda Çekilmiş 6 adet (4,5x6) ebatında ve (2.5x3.2) pul vesikalık tabir edilen 6 adet  vesikalık fotoğraf. Toplam 12 adet
 
  1. Sabıka kaydı. ( Not: Sabıka kaydı Arşiv kaydı ile birlikte istenecektir.) Sabıka kaydı varsa mutlaka Mahkeme Kararı da getirilecektir.
 
  1. Görevlendirileceği Mahallede (Köyde) oturduğuna dair ikametgâh ilmühaberi.(Nüfus Müdürlüğünden Alınacak Olay Vukuatları Gösterir)
 
  1. Bütün belgeler gömlek şeffaf dosyaya konularak Mavi Dosya içinde delinmeden takılacaktır. (06 -12 Şubat Tarihlerinde Bütün Belgeler İlçe Jandarma Komutanlığına bizzat başvuru yapacaklar tarafından imza karşılığı teslim edilecektir.)
 (Müracaat ve sonrasında ibraz edilen tüm belgelerde sahtecilik yapıldığı tespit edilirse göreve son verilecek ve yasal işlem başlatılacaktır.)
 
 
 
F.      FİZİKİ YETERLİLİK TESTİ:
 
Adaylar; 11-12-13 Şubat 2017 günü saat: 09.00’ da Midyat İlçe J.K.lığında yemekhanesinde, Koşu, Mekik ve Şınav branşlarında Fiziki Yeterlilik Testine tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi’nde EK-A’da bulunan cetvel doğrultusunda puanlama yapılacaktır. Fiziki Yeterlilik Testi (Şınav, Mekik, Koşu) ortalaması en az 50 puan olacaktır. Bir branştan 40’ ın altında puan alan aday başarısız sayılacaktır.
G.     MÜLAKAT :
 
        Mülakat 11-12-13 Şubat 2017günleri saat: 09.00‘ da Midyat İlçe J.K.lığında yemekhanesinde, yapılacaktır. Mülakatta adaylar komisyon tarafından EK-B’deki “Değerlendirme Kriterleri” de esas alınarak 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
 
 
Ğ.     SEÇME VE DEĞERLENDİRME:  
 
Fiziki yeterlilik testi ve mülakat puanı ortalaması adayların genel sıralamasını oluşturacak,  komisyon tarafından yapılacak değerlendirme sonucu görevlendirme işlemleri başlatılacaktır. Tüm kriterlerin değerlendirilmesi sonucu eşitlik durumunda eğitim, yaş, vücut kitle indeksi kriterlerine bakılacak, eşitliğin bozulmaması durumunda göreve alım işlemi kura ile belirlenecektir. Asil (…….), yedek (……..) GK adayı belirlenecektir. Sonuçlar Kaymakamlık Binasında açıklanacaktır.
 
Yeterli sayıda başarılı GK adayı olmaması durumunda yeniden değerlendirme yetkisi komisyona aittir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIZLI ERİŞİM