İLAN
 
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 5 maddesinde;“Bir hayvanı, bakımının gerektirdiği yaygın eğitim programına katılarak sahiplenen veya ona bakan kişi, hayvanı barındırmak, hayvanın türüne ve üreme yöntemine uygun olan etolojik ihtiyaçlarını temin etmek, sağlığına dikkat etmek, insan, hayvan ve çevre sağlığı açısından gerekli tüm önlemleri almakla yükümlüdür.        
  Hayvan sahipleri, sahip oldukları hayvanlardan kaynaklanan çevre kirliliğini ve insanlara verilebilecek zarar ve rahatsızlıkları önleyici tedbirleri almakla yükümlü olup; zamanında ve yeterli seviyede tedbir alınmamasından kaynaklanan zararları tazmin etmek zorundadırlar”.  Denilmektedir.
Madde 28- (Değişik: 23/1/2008 – 5728/553 md.) Bu Kanun hükümlerine aykırı davrananlara aşağıdaki cezalar verilir:
Hayvanların sahiplenilmesi ve bakımı ile ilgili yasaklara ve yükümlülüklere uymayan ve alınması gereken önlemleri almayanlara hayvan başına 120 TL (Yüz Yirmi) idarî para cezası uygulanır.
Bu kapsamda hayvanların trafik akışını etkileyecek ve halkımızın bostan ve üzüm bağlarına zarar verecek şekilde cadde, sokak ve boş arazilere bırakılmaması bu konuda gerekli hassasiyetin gösterilmesi aksi durumda yukarıdaki kanun maddesi kapsamında cezai işlem uygulanacağı;
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
 
 
 
 
 
 
 
 

HIZLI ERİŞİM