İLAN  
MİDYAT MALMÜDÜRLÜĞÜNDEN  
   
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR;  
SIRA NO MAHALLE ADA NO PARSEL NO YÜZÖLÇÜMÜ (M2) HAZİNE HİSSESİ CİNSİ İMAR DURUMU TAHMİN EDİLEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT TUTARI İHALE TARİHİ VE SAATİ  
1 Yenimahalle 363 110 73,19 Tam Zemin A Blok 4 nolu Dükkan Ticaret Alanı 385.000,00 ₺ 115.500,00 ₺ 22.02.2018 / 09:30  
2 Yenimahalle 363 110 59,37 Tam Zemin B Blok 7 nolu Dükkan  Ticaret Alanı 312.000,00 ₺ 93.600,00 ₺ 22.02.2018 / 10:30  
3 Yenimahalle 363 110 59,37 Tam Zemin B Blok 6 nolu Dükkan  Ticaret Alanı 312.000,00 ₺ 93.600,00 ₺ 22.02.2018 / 11:30  
4 Gelinkaya - 3427 2.392,57 Tam Arsa Konut Alanı 39.477,41 ₺ 11.843,22 ₺ 22.02.2018 / 14:00  
5 Çavuşlu 232 32 4.878,95 Tam Tarla İmarsız 39.031,60 ₺ 11.709,48 ₺ 22.02.2018 / 14:30  
                       
                       
1- Yukarıda nitelikleri belirtilen ve satışı yapılacak taşınmazlar, Midyat Malmüdürlüğünde teşekkül edecek komisyon marifeti ile 2886 Sayılı Kanunun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile satışa çıkarılacaktır.
        
 
2-İhale Midyat Malmüdürlüğü Makam Odasında toplanacak komisyon marifeti ile her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.  
3-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;  
a) Geçici teminat;(Tedavüldeki Türk Parası,Süresiz Teminat Mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç Edilen Devlet iç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler) 
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi,                
c) Tebligat için Türkiyede adres göstermeleri              
d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel hukuk tüzel kişilerinin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıt bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterce tasdik edilmiş  imza sürkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur. 
4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Midyat Malmüdürlüğü Milli Emlak Servisinde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.  
5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır.  
6-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.   
7-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı kanunun 37.maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.   
8-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.   
9-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.  
10-İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr, www.mardin.gov.tr ve www.mardindefterdarlığı.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.    
                    İLAN OLUNUR.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HIZLI ERİŞİM